کلید خصوصی - کلید عمومی - سامانه ی مودیان - شخص حقیقی